طول عمر سرطان مری چقدر است؟

طول عمر سرطان مری سرطان مری، تومور بدخیمی است که از مری آغاز می شود. مری، لوله ای است که حلق را به معده وصل می کند. دو زیر گروه سرطان مری عبارت است از: – کارسینوم سلول فلسی، که از سلول های قسمت فوقانی مری آغاز می شود. – آدنوکارسینوم مری، که به دلیل […]

read more »
Call Now Button